Kamil Akdik

Kamil Akdik

Tersâne-i Âmire Erzak Anbarı baş-kâtibi Hacı Süleyman Efendi’nin oğlu olup H. 26 Cum’ade’l-ulâ 1278/M. 30 Kasım 1861 tarihinde Fındıklı’da dünyaya geldi. Tam ismi Ahmed Kâmil’dir. Zeyrek’teki, Sâlihâ Sultan Mektebi’nde öğrenci iken hüsn-i hatta alaka duyup mektebin yazı hocası Hacı Süleyman Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek H. 1289/M. 1872’de icâzet aldı. Mektebi bitirdikten sonra Fâtih Rüşdiyyesi’ne devam edip H. 1293/1877-1878’de şahâdetnâme aldıktan sonra girdiği Mülkiye Mektebi’nden de H. 1295/M. 1879 yılında mezun oldu. Hulefa olarak girdiği Dâhiliye Nezareti Muhâsebe Kalemi’nde tanıştığı Sâmî Efendi’den yeniden aklâm-ı sitte meşkederek, H. 1300/M. 1884 yılında yazdığı hilye-i şerîfe ile icâzet aldı. Sâmî Efendi’nin icazetine “Hâşim” mahlâsıyla izin yazısı yazması üzerine bir müddet bu isimle ketebe düştüyse de, bilâhare asıl mahlâsı olan “Kâmil”e geri döndü. Mesâisinde sarfettiği gayret ve hüsn-i hattaki kudreti münâsebetiyle H. 19 Zi’l-hicce 1310/H. 4 Temmuz 1894 tarihinde Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’ne nakledildi. Burada Sâmî Efendi’den dîvanî hattını ve tuğra çekmeyi öğrendi. R. 1895/M. 1311’de kalemin nâme-nüvisliğine, Meşrutiyet’in ilânından sonraki tensîkatta Sâmî Efendi’nin emekliye sevkedilmesi üzerine, nâme-nüvislik uhdesinde kalmak üzere Nişân-ı Hümâyûn Kalemi mümeyyizliğine tayin edildi.
Sırala:
Göster:
840,19 TL
Hattat Kamil Akdik'in "Hilye-i Şerif" hat eseri.Hat sanatının en güzel örnekleriyle yaşam alanınızı ..
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)